TOEPASSELIJKHEID
ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een
consument (eenĀ Deelnemer) die deelneemt aan een training, outdoor work
out, clinic of andere activiteiten (hierna genoemd: ā€˜trainingā€™), aangeboden
en/of verzorgd door Boxing Bootcamp Nijmegen. Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op elke losse les die/dat een Deelnemer
recht geeft op deelname aan een training. Zowel door aanschaf
van een maandabbonoment, of Losse les, alsook door deelname aan een training of
workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.Alleen indien
hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of
gedeeltelijk buiten toepassing gelaten. Boxing Bootcamp Nijmegen kan deze
Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de
geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Op verzoek wordt een
exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.Indien een bepaling of een deel van een
bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet,
voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt
geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of
Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of
vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende
bepaling buiten toepassing blijven, en is het Boxing Bootcamp Nijmegen
toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar
is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels)
nietige of vernietigde bepaling.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst
tussen Boxing Bootcamp Nijmegen en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming
tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie
van een Deelnemer middels een inschrijfformulier. Voor Boxing
Bootcamp Nijmegen ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een
Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.Wijziging van een
eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande
toestemming van Boxing Bootcamp Nijmegen. Wijziging van een overeenkomst kan
voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen. Een overeenkomst tussen Boxing
Bootcamp Nijmegen en een Deelnemer bestaat uit: Een maandabonnement.Ā 

ABONNEMENTENĀ 

Het maandbedrag wordt afgeschreven bij de deelnemer middels een betaalverzoek van Boxing Bootcamp Nijmegen.Ā 

INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

Boxing Bootcamp Nijmegen heeft het recht de prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Boxing Bootcamp Nijmegen. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde abbonomenten. Een abbonoment dient vooraf ineens te worden betaald.Boxing Bootcamp Nijmegen heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.Ā Ā 

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

Boxing Bootcamp Nijmegen is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. Boxing Bootcamp Nijmegen heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Buitengewone omstandigheden leveren voor Boxing Bootcamp Nijmegen altijd overmacht op en ontheffen Boxing Bootcamp Nijmegen van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Boxing Bootcamp Nijmegen ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Boxing Bootcamp Nijmegen is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.Ā 

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico.Boxing Bootcamp Nijmegen is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Boxing Bootcamp Nijmegen is Boxing Bootcamp Nijmegen niet aansprakelijk.Boxing Bootcamp Nijmegen is niet aansprakelijk voor enig blessure, ziekte, besmetting of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. AdviezenĀ  en deelname zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.Boxing Bootcamp Nijmegen is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.Boxing Bootcamp Nijmegen behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training. Boxing Bootcamp Nijmegen is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Training.

De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.De Deelnemer mag niet deelnemen aan een Training met corona gerelateerde klachten of indien deze minder dan 2 weken geleden met iemand in contact is geweest welke met corona besmet is geweest. Bent u zwanger, dan kunt u ook deelnemen aan de training. Dit geschiedt geheel op eigen risico. Boxing Bootcamp Nijmegen is in geen enkel geval verantwoordlijk voor eventueel schade.Ā 

WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY VERKLARING

Boxing Bootcamp Nijmegen respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld. Boxing Bootcamp Nijmegen gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Boxing Bootcamp Nijmegen deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.Hoewel Boxing Bootcamp Nijmegen de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Boxing Bootcamp Nijmegen niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Boxing Bootcamp Nijmegen sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid..De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met deze Privacy Verklaring bij het aanschaffen van een maandabbonoment.Ā 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud